注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

伴你成长

山东曲阜济宁学院第二附属小学2006\1、2009\2|2014的博客

 
 
 

日志

 
 
 
 

一年级音节拼读练习  

2014-09-15 16:54:02|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

                                     第4课

一、拼一拼,读一读

tǎ  dè  nǖ  nī  dā  tǐ  nù   dà   nǎ   lé  dī   lǖ

 tǔ   lú dì  lā   dū   tě  dù  nì  té   dǔ  lí  ná 

 lǜ  tē   nú   tā   nětū   tì   lǎ   dǎ  lǔ   tú  

 lē  nǜ   tù   nū   dǐ  dě  dá  lǐ  nǔ  lī  nǐ  dē  

nǘ  nà  lá  lě   nā   lǚ  tá  né   tí dí  tè  nè  dú  ní   lù   tà   lū   lǘ   tī  là   lè   dé lì   nǚ  nē

二、读准词语

lǎba    nítǔ    lǜdì  nǎlǐ    lǚtú  dàmǐ    tǔdì      mù  mǎ    dà-dì    tǐyù    nàlǐ      mǎlù     dà fó

三、认读生字

大地  马  大米  土地 

 

日期

 

 

 

 

认读情况

 

 

 

 

 

家长签字

 

 

 

 

 

 

 

第5课

一、       拼一拼,读一读

kuó   gā   huǒ   kuá   huǎ   gé   kě   guá  hē  gū    hū  guò   huá   ká   kè   gè   kǔ    hù  gě   

 kà    hé    kuǎ   guà    hǎ   huō   hě  ɡ ú    hè   ké   guó   hú   kú   gà   kuò    kuà  huā  kuō  

 gē   kē    gǎ   huà    huó   kā   huǒ  gá   guā   hà    gǔ    kù   guǎ  

  kuā   gù   guō   kǎ   há    guǒ    kū    kuǒ   hā   hǔ

二、读准词语

hé huā    hé ɡé    yí ɡè   hú tu    huǒ ɡuō     hǔ pò   huā duǒ     

ɡē ɡe    lí huā    huà huà    há mɑ    huǒ bǎ     kuā dà   luò  tuo   

  huá huá tī   bō luó    tuō dì    ɡuō lú    hā mì ɡuā     wǒ ɡuó  T: 2em;" >  huá huá tī  &nbsnbsbsp;

<|bsp; t2em;" >  huá huá即视&nbsnbsbsp;

日期

 

长签字

长签;

&nb/P>

认读情况

 

 

 

长签字

长签;

&nb/P>

家长签字

 

 

 

长签字

长签;

长荄>

 

第5课

一、  拼一拼,读一读

quá huá tī &n_fixedjsp; gǔ &njissp;kuā dà &nqibsp;kuā dà &nxibsp;kuā dà &nxuá huá tī &nqsp; gǔ&njis; kuá&n_fixedxisp; hā &nqsp; ní &njdé lì&n_fixedqib mì ɡuā&n_fixedq nàlǐ &njsp;ɡuō lú &njùxsp; ní &njdp; tī&nqsp;ɡuō lú&njnbsp; dàmǐ &nqsp; gù &n_fixedxsp; hū&n_fixedjisp; hǎ &nxsp; gǔ&n_fixedxis; kuá&nj;“nbsp;hǔ

二、读准词语

qd;hubsp; nǎlǐ&n xǐ yīsjuá huá_fixed>_fixed_fixedmspnjuá huá_fixed>_fixedbsp; bō luó  &n_fixed nbsp;hǔ

日期

 

长签字

长签;

&nb/P>

认读情况

 

 

 

长签字

长签;

&nb/P>

家长签字

长签&nb/

长签壮でRn长荄>

 

 

 

第5课

二、读准词语

nbsp;hǔ

三、认读生字

日期

 

长签&nb/

认读情况

 

 

 &nb/

长签壮でRn&nb/P>

家长签字

 

 

 

长签字

长签;

长荄>

 

第5课

二、读准词语

nbsp;hǔ

三、认读生字

日期

 

长签&nb/

认读情况

 

 

长签&nb/

家长签字

 

 

 

长签字

长签;

长荄>

 

第5课

二、读准词语

三_fixed 你/sp鸰fixed_fixed开藀;wǒ ɡuó&n白bsp; 马&n书苝_fixed_fixed个子_fixed_fixed不詍;" &nb/p;

日期

长签字

长签字

长签字

长签壮でRn&nb/P>

认读情况

&nb/TABLE>

长签字

长签字

长签字

 

&nb/P>

家长签字

&nb/TABLE>

长签字

长签字

长签壮でRn长荄>

第5课

二、读准词语

三_fixed_fixed 小鱼_fixed_fixed可皃;wǒ ɡuó&n吃草_fixed_fixed和好_fixed_fixed水彭到nbsp;hǔ

日期

长签&nb/

认读情况

 

 

 

长签字

家长签字

长签字

长签壮でRn长荄>

第5课

二、读准词语

三到nbsp;hǔ

日期

长签&nb/

认读情况

&nb/TABLE>

长签字

 长荝n&nb/P>

家长签字

长签字

第5课

一、    拼一拼,读一读

二、读准词语

╥_fixed_fixed_fixed到nbsp;hǔ

三:_fixed> nbsp;hǔ

日期

/TD>&nb/

认读情况

&nb/TABLE>

长签字

 长荝n&nb/P>

家长签字

/TD>&nb/

第5课

日期

长签&nb/

认读情况

 

 

 

&nb/TABLE>

家长签字

长签字

&n&n

&n 长div>&n&n
&n 长div>&n&n 砫iv>&n
&n
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;
衝bsp;

页脚

网易公司版权所有衝bsp;衏opy;1997-2017